Over onsStichting Eindhoven Hartveilig heeft zich het doel gesteld Eindhoven op wijkniveau hartveilig te maken. We willen daarom de reanimatieketen optimaliseren en daarmee de overlevingskansen van personen met een plotse hartstilstand vergroten d.m.v. snelle reanimatie en defibrillatie. Dat doen we door het geven van voorlichting over reanimeren en defibrilleren en het stimuleren van het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren (AED).

Daarnaast ondersteunen we werkgroepen in wijken door middel van een "Plan van Aanpak". In dit plan van aanpak wordt besproken hoe je samen je initiatief bekend kunt maken in je wijk, hoe je reanimatieopleidingen kunt organiseren, waar je start met AED's ophangen, hoe je het onderhoud van AED's kunt regelen en hoe je de nazorg van de burgerhulpverleners opzet. Tevens geven we technisch advies en ondersteuning m.b.t. AED's en AED-kasten. Kortom we helpen bij het opstarten en continueren van een 6-minutenzone.

Wijken houden hierbij zelf de regie en worden geacht zelf het opzetten van de 6-minutenzone te initiëren en organiseren. 

Naast het leveren van documentatie geven we wijken ook advies op maat en voorzien we ze van middelen voor de AED-kasten, zoals HartslagNu-hesjes, kastverzegelingen en stickers op de kasten. Daarnaast hebben we promotiematerialen die we aan wijken uitlenen bij voorlichtingsactiviteiten.

Naast contact met de wijken hebben we contact met andere organisaties waaronder de gemeente Eindhoven, professionele hulpdiensten, HartslagNu en de Hartstichting. We streven ernaar om een zo soepel mogelijke samenwerking tussen de burgerhulpverleners, de wijken en de professionele instanties.

Stichting Eindhoven Hartveilig streeft er naar om 100% van de financiële middelen aan te wenden aan haar roeping: het hartveilig maken van Eindhoven. Er zijn dus geen (overhead)kosten of commerciële belangen en de bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning. EHV is momenteel nog maar minimaal in staat om aan fondsenwerving te doen.

Missie

De missie laat zich in een kernboodschap samenvatten:

'Vergroten van de slagingskans van de reanimatie door van heel Eindhoven een 6-Minutenzone te maken en het waarborgen van de kwaliteit van de burgerhulpverlening'


Toekomstvisie

Nadat een wijk zich hartveilig mag noemen is de continuering van groot belang. De burgerhulpverlener moet zelfbewust kunnen handelen doordat de kwaliteit van de jaarlijkse herhalingstrainingen wordt gewaarborgd. Dit kan door hoge kwaliteit van 6-minutenzone scenariotrainingen en professionele nazorg na een reanimatie te bieden. Hierdoor kunnen burgerhulpverleners zelfredzaam zijn en adequaat reageren.

De Visie laat zich in een kernboodschap samenvatten:

'Efficiënt & noodzakelijke ketenpartner bij het realiseren van een hartveilig Eindhoven'